Privacy beleid

SOLVERR B.V.

Artikel 1 Definities

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

a. SOLVERR: de gebruiker van dit privacy beleid: SOLVERR B.V. gevestigd aan Kanaalweg 33 te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77793471;

b. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen SOLVERR en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst;

d. dienst: de online dienst die SOLVERR via de website aan de betrokkene ter beschikking stelt;

e. website: de website www.solverr.nl , www.solverr.app  en de daarbij behorende online applicatie die door SOLVERR worden beheerd met het bemiddelingsplatform van SOLVERR;

f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke

SOLVERR is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dienst. De contactgegevens van SOLVERR zijn:

SOLVERR B.V.

Kanaalweg 33
2903LR, Capelle aan den IJssel

hello@solverr.nl

Voor SOLVERR is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt SOLVERR volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

SOLVERR verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan SOLVERR heeft verstrekt, wanneer de betrokkene de website bezoekt of wanneer de betrokkene de overeenkomst aangaat.

Artikel 3 Persoonsgegevens

SOLVERR verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

a. Voornaam en e-mailadres;

b. IBAN en de tenaamstelling;

c. Gebruikersnaam en wachtwoord;

d. IP-adres;

e. Surfgedrag;

f. Locatiegegevens.

SOLVERR verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd.

Artikel 4 Grondslag en doeleinden van de verwerking

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het verlenen van de dienst in het kader van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van SOLVERR. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

SOLVERR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een account aan te maken voor de betrokkene op de website;

b. Het uitvoeren van de overeenkomst;

c. Het opnemen van contact i.v.m. de overeenkomst;

d. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht;

e. Om te voldoen aan administratieve plichten;

f. Het incasseren van vergoedingen;

g. Het sturen van nieuwsbrieven;

h. Om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering);

i. Om de website en de dienstverlening van SOLVERR te verbeteren;

j. Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

De verstrekking van de naam, het e-mailadres en, indien een vergoeding aan de betrokkene in rekening wordt gebracht, het IBAN, is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet tot stand komen.

SOLVERR zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

SOLVERR verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. SOLVERR streeft naar minimale gegevensverwerking.

SOLVERR zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 5 Nieuwsbrief

SOLVERR stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op diensten die gelijksoortig zijn aan de diensten die de betrokkene van SOLVERR heeft afgenomen of afneemt.

De betrokkene wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat nieuwsbrieven naar de betrokkene kunnen worden gestuurd.

De betrokkene heeft bij het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van SOLVERR.

Artikel 6 Profilering

Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan SOLVERR heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.

Het doel van profilering is:

a. De betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan SOLVERR vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;

b. Marketinganalyses;

c. Sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de wijze waarop de betrokkene gebruik maakt van de dienst en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.

Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door SOLVERR worden verwerkt:

a. Locatiegegevens;

b. IP-adres;

c. Surfgedrag;

d. Het soort klussen die de betrokkene aanbiedt;

e. Het soort werkzaamheden die de betrokkene uitvoert;

f. Of de betrokkene een particulier is of handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

g. Of de betrokkene zich heeft aangemeld als opdrachtnemer en/of als opdrachtgever.

Artikel 7 Wissen van persoonsgegevens

SOLVERR zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

a. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

b. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

c. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

SOLVERR is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 8 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SOLVERR zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:

a. SOLVERR daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;

b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

d. De doorgifte geschiedt aan een door SOLVERR voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener of bank, met welke verwerker SOLVERR middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat SOLVERR persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert SOLVERR de bevoegdheden van deze autoriteit.

SOLVERR zal nimmer persoonsgegevens verkopen.

Artikel 9 Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

Op verzoek verleent SOLVERR aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die SOLVERR van hem bijhoudt en verstrekt SOLVERR de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

SOLVERR biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die SOLVERR van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij SOLVERR worden ingediend, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van SOLVERR. SOLVERR reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 1 maand.

Artikel 10 Bezwaar

De betrokkene kan bij SOLVERR bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat SOLVERR het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt SOLVERR met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij SOLVERR bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Een verzoek om de verwerking van persoonsgegevens te verwerken en een verzoek om zijn of haar persoonsgegevens te wissen wordt gedaan door dit verzoek te doen aan het volgende emailadres:  hello@solverr.nl

Artikel 11 Recht van beperking

Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene SOLVERR verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12 Afhandeling van verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent persoonsgegevens door de betreffende betrokkene is gedaan, kan SOLVERR de betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene.

Indien SOLVERR op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt SOLVERR de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13 Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft SOLVERR verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. SOLVERR heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

b. Het gebruik van antivirus software;

c. Het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;

d. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;

e. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;

f. Het geregeld uitvoeren van software updates.

Personen die door SOLVERR worden ingehuurd of bij SOLVERR in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door SOLVERR tot geheimhouding verplicht.

Alleen de medewerkers van SOLVERR waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot persoonsgegevens, worden door SOLVERR toegang verleend tot de persoonsgegevens.

Artikel 14 Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicatie van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. SOLVERR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites of applicaties omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 15 Wijzigingen

SOLVERR behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van SOLVERR

Artikel 16 Datalek

Indien zich bij SOLVERR een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal SOLVERR daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien er sprake is van een datalek bij SOLVERR dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt SOLVERR de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 17 Cookies

De website maakt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.

SOLVERR plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.

Het soort cookie en doelen:

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Functionele cookies

Het naar behoren laten functioneren van de website.

Analytische cookies

Door het gebruik van analytische cookies kan SOLVERR zien op welke wijze de website wordt gebruikt en kan SOLVERR op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. SOLVERR heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.

Tracking cookies

Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

Artikel 18 Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door SOLVERR niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De opdracht is geaccepteerd!