Gebruiksvoorwaarden SOLVERR B.V.

SOLVERR HANTEERT DE ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Deze gebruiksvoorwaarden beheersen enerzijds de relatie tussen SOLVERR en de opdrachtgever en opdrachtnemer als de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Hoofdstuk 1 beheerst (vooral) de relatie tussen SOLVERR en de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Hoofdstuk 2 is vooral van toepassing op de opdrachtgever en

Hoofdstuk 3 is vooral van toepassing op de opdrachtnemer.

Hoofdtsuk 4 handelt over de overeenkomst die tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Vanwege deze indeling van de gebuiksvoorwaarden kan het zijn dat bepaalde onderwerpen in meerdere hoofdstukken zijn vermeld.

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Inleiding

SOLVERR stelt een digitaal platform – website en app - beschikbaar waardoor opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in contact kunnen komen met als doel dat de opdrachtnemer in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever tegen betaling werkzaamheden zal verrichten. De overeenkomst wordt rechtstreeks door de opdrachtgever met de opdrachtnemer gesloten. SOLVERR is bij deze overeenkomst uitdrukkelijk geen partij. SOLVERR heeft ook geen invloed op de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer over en weer.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. SOLVERR: de gebruiker van deze voorwaarden: SOLVERR B.V. gevestigd aan Kanaalweg 33 te 2903 LR Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77793471;

b. gebruiker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een account heeft aangemaakt op de website;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen SOLVERR en de gebruiker waarbij de gebruiker gebruik maakt van de dienst;

d. opdrachtgever: de gebruiker die zich als opdrachtgever heeft aangemeld bij SOLVERR;

e. opdrachtnemer: de gebruiker die zich als opdrachtnemer heeft aangemeld bij SOLVERR en die tenminste de leeftijd heeft van 18 jaar (achttien jaar)

f. opdrachtnemer pro: de opdrachtnemer die een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf is;

g. dienst: de online dienst die SOLVERR via de website aan de gebruiker ter beschikking stelt;

h. website: de website www.solverr.nl en de daarbij behorende online applicatie die door SOLVERR worden beheerd met het bemiddelingsplatform van SOLVERR en waarop o.a. opdrachtgevers klussen kunnen plaatsen, opdrachtovereenkomsten tot stand kunnen komen en gebruikers reviews kunnen plaatsen;

i. klus: de advertentie die de opdrachtgever op de website plaatst met daarin de omschrijving van werkzaamheden waarvoor hij een opdrachtnemer zoekt;

j. opdrachtovereenkomst: de opdrachtovereenkomst, overeenkomst tot aanneming van werk of andersoortige overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

k. account: de afgeschermde omgeving van de website waarvan de gebruiker gebruik kan maken nadat hij is ingelogd op de website.

l. (uiteindelijke) vergoeding: de vergoeding die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen en die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is in het kader van de verrichtte werkzaamheden.

m. Platformfee: een door SOLVERR aan een gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor de dienst van SOLVERR.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en SOLVERR en op het gebruik van de dienst door de gebruiker.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.3 Andere voorwaarden van de gebruiker(s) of welke partij dan ook worden middels deze voorwaarden van SOLVERR uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft SOLVERR het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5 SOLVERR heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De gebruiker wordt via de e-mail van de gewijzigde voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden, dan dient hij geen gebruik meer te maken van de dienst en zijn account te verwijderen.

2.6 Indien SOLVERR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOLVERR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.7 in het geval dat er gezien de beperkte reikwijdte van de klus geen nadere omschrijving van de klus wordt nodig geacht, of omdat de klus heel eenvoudig is te omschrijven, komt er geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtnemer tot stand. Alsdan wordt de verhouding tussen gebruiker en e opdrachtnemer beheerst door deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Ieder aanbod van SOLVERR is vrijblijvend.

3.2 SOLVERR kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en verschrijvingen op de website of in e-mailberichten.

3.3 Vermelde tarieven op de website zijn inclusief btw.

Artikel 4 Fair use

De gebruiker dient als een zorgvuldig internetgebruiker gebruik te maken van de dienst. Gebruik van de website op een wijze die andere gebruikers van de website zouden kunnen hinderen is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan in te loggen met inloggegevens van een andere gebruiker of op een andere wijze in te breken in het account van een andere gebruiker.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker een account heeft aangemaakt op de website.

5.2 Bij het aanmaken van een account dient de gebruiker alle gevraagde gegevens te verstrekken en staat de gebruiker ervoor in dat deze gegevens correct en volledig zijn.

5.3 Het account kan enkel aangemaakt worden nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden.

5.4 Nadat de gebruiker zich succesvol heeft geregistreerd op de website, stuurt SOLVERR de gebruiker een bevestiging via de e-mail.

5.5 Indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de dienst en zijn overeenkomst met SOLVERR wenst te beëindigen, dan dient hij zijn account te verwijderen van de website. Indien de gebruiker zijn account verwijdert terwijl er op dat moment nog sprake is van een lopende opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan wordt de overeenkomst geacht te blijven voortbestaan zolang de opdracht voortduurt onder toepassing van deze voorwaarden. Gebruiker blijft aldus eveneens verplicht om een eventuele reeds ontstane betalingsverplichting jegens SOLVERR na te komen.

Artikel 6 Account

6.1 De gebruikersnaam en het wachtwoord van het account zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Indien de gebruiker het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de gebruiker zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

6.2 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7 De dienst

7.1 SOLVERR is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

7.2 SOLVERR is te allen tijde vrij om te besluiten zijn dienstverlening te beëindigen. De gebruiker wordt daarvan ruim van te voren in kennis gesteld.

Artikel 8 Verplichtingen van de gebruiker

8.1 De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden, bijvoorbeeld in een review, die:

a. In strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. In strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. In strijd zijn met rechten van een derden, zoals auteursrechten;

d. Schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, haatdragende, aanstootgevende, opruiende of pornografische uitingen;

e. Eén of meerdere scheldwoorden bevatten;

f. Vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt;

g. Onwaarheden bevatten.

8.2 Het is enkel toegestaan een review te plaatsen bij een gebruiker met wie een opdrachtovereenkomst is aangegaan.

8.3 In een review mogen geen persoonlijke gegevens of links staan.

8.4 SOLVERR heeft het recht informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website. Verwijdert SOLVERR informatie die door de gebruiker is geplaatst, dan wordt de gebruiker daarvan via de e-mail in kennis gesteld.

8.5 Verplichtingen m.b.t. belastingen en sociale zekerheden van de gebruiker, al dan niet ontstaan door het aangaan van de opdrachtovereenkomst, zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van SOLVERR.

Artikel 9 Vergoeding en betaling

9.1 SOLVERR is gerechtigd om voor het faciliteren bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (de dienst) een Platformfee bij de gebruiker in rekening te brengen. Deze fee bedraagt 15% (vijftien procent) van het totaalbedrag dat door de opdrachtnemer als gewerkte uren wordt gefactureerd.

9.2 Indien voor het gebruik van de dienst van SOLVERR door de gebruiker een Platformfee aan SOLVERR is verschuldigd, dan wordt dat duidelijk voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de gebruiker kenbaar gemaakt via het Platform. De Platformfee is verschuldigd voor de dienst van SOLVERR en niet voor de uitvoering van de klus door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. Daarover maken opdrachtgever en opdrachtnemer zelfstandig afspraken waarbij SOLVERR niet is betrokken en waarop zij geen invloed uitoefent.

9.2 Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen dat voor het uitvoeren van de klus aan de opdrachtnemer een (Uiteindelijke) Vergoeding is verschuldigd, dan dient deze (Uiteindelijke) Vergoeding door gebruiker te worden betaald aan (de derdengeldenrekeninghouder van) SOLVERR dan wel een door haar ingeschakelde partij die het betalingsverkeer faciliteert.

9.3 De Platformfee maakt onderdeel uit van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen (Uiteindelijke) Vergoeding. SOLVERR berekent per dienst een aan SOLVERR toekomende Platformfee ter hoogte van een voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald percentage (%) van de (Uiteindelijke) Vergoeding (Platformfee). Dit percentage wordt voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk aan opdrachtgever en opdrachtnemer door SOLVERR gecommuniceerd via het Platform. Door sluiting van de overeenkomst via het Platform van SOLVERR wordt de Platformfee door gebruikers aanvaard. Van de (Uiteindelijke) Vergoeding verkrijgt SOLVERR aldus een deel aan Platformfee en verkrijgt de opdrachtnemer de (Uiteindelijke) Vergoeding.

9.4 Indien de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gewijzigd dan wel indien de overeenkomst vóór de voltooiing van de klus wordt beëindigd, dan blijft de hoogste Platformfee voor het gebruik van de dienst aan SOLVERR verschuldigd op basis van de via het platform van SOLVERR tot stand gekomen originele opdracht.

9.5 Onverwijld na voltooiing van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer, is opdrachtgever verplicht de overeengekomen (Uiteindelijke) Vergoeding te betalen aan SOLVERR dan wel een door SOLVERR aangewezen derdengeldenrekeninghouder dan wel een nader door SOLVERR te noemen andere partij die voor SOLVERR het betalingsverkeer faciliteert.

9.6 Hiertoe geven opdrachtgever en opdrachtnemer onverwijld na afronding van de klus in de App c.q. op het Platform aan dat de klus is voltooid. In de App en via de e-mail ontvangt de gebruiker vervolgens de melding dat er een betaling moet worden verricht door de opdrachtgever met daarbij de nodige betalingsinstructies. Betaling van het te betalen bedrag geschiedt middels automatische incasso of directe betaling via mollie.com. Eerst na ontvangst van de volledige (Uiteindelijke) Vergoeding is SOLVERR verplicht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze vergoeding de uiteindelijke vergoeding over te maken aan opdrachtnemer.

9.7 Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of door de gebruiker wordt gestorneerd c.q. de betaling niet is verricht, dan stuurt SOLVERR de gebruiker via het platform en het bekende e-mailadres een betalingsherinnering waarin de gebruiker wordt verzocht het factuurbedrag direct over te maken op de bankrekening van de door SOLVERR ingeschakelde partij ofwel SOLVERR zelf.

9.8 Indien de gebruiker geen gehoor heeft gegeven aan de gestuurde betalingsherinnering, dan heeft SOLVERR het recht de toegang tot de dienst voor de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt via de e-mail van een dergelijke blokkering in kennis gesteld. SOLVERR is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door de blokkering lijdt.

9.9 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de gebruiker in verzuim zonder nadere ingebrekestelling en vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling is gebruiker de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de gebruiker in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de gebruiker waaronder aldus ook de kosten voor rechtsbijstand door een advocaat. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de (Uiteindelijke) Vergoeding met een minimum van € 40,00 dan wel een bedrag overeenkomstig artikel 6:96 lid 2 onder c BW jo. het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. SOLVERR heeft het recht de (Uiteindelijke) Vergoeding te incasseren, gelijk opdrachtnemer het recht behoudt de (Uiteindelijke) Vergoeding zelf te incasseren.

9.10 Iedere betaling door de gebruiker strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten en daarna ter voldoening van de Platformfee. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de gebruiker tot voldoening van de openstaande hoofdsom (de Vergoeding).

9.11 SOLVERR kan aan een gebruiker één of meer kortingscoupons verstrekken. Het uitgeven van een kortingscoupon kan door een gebruiker niet van SOLVERR worden geëist. Een kortingscoupon geeft recht op een bepaald percentage korting op tijdens een opdracht gewerkte en gefactureerde uren. Het maximale kortingspercentage bedraagt vijftien procent (15%). De korting van een kortingscoupon wordt nooit gegeven op voor de opdracht ingekochte materialen. De aldus verkregen korting wordt door SOLVERR verrekend met de (Uiteindelijke) vergoeding.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door SOLVERR aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij SOLVERR of bij zijn licentiegever(s).

10.2 De gebruiker dient de intellectuele eigendomsrechten van SOLVERR en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 SOLVERR staat niet in voor de continue beschikbaarheid van de dienst, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten of achterhaalde informatie bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. SOLVERR is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.

11.2 SOLVERR kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere maar niet uitsluitend onrechtmatig gebruik van het platform door gebruiker(s),

b. Enige daad of nalatigheid van de gebruiker, zoals het verstrekken van achterhaalde of onware informatie.

11.3 SOLVERR garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. SOLVERR is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.

11.4 SOLVERR is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

11.5 SOLVERR is niet aansprakelijk voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inloggegevens. SOLVERR kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het account van de gebruiker.

11.6 SOLVERR is niet aansprakelijk voor aanslagen of boetes opgelegd door de Belastingdienst of overige overheidsinstanties die verband houden met de overeenkomst van opdracht

11.7 SOLVERR is –behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar zijde- niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, arbeidskosten, vertragingsschade en gemiste besparingen.

11.8 Ter zake voorgaande artikelleden 1 tot en met 8 geldt dat SOLVERR alleen dan aansprakelijk is voor enige schade wanneer er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOLVERR. Indien SOLVERR aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SOLVERR beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SOLVERR uitkeert. Indien SOLVERR (nog) niet verzekerd is of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SOLVERR beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding die de gebruiker betaald heeft voor de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Enkel voor zover hetgeen in voorgaand zinsdeel bepaald geen stand zou houden c.q. in strijd zou zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling, geldt dat de aansprakelijkheid van SOLVERR is beperkt tot een bedrag ad € 250,00.

11.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens SOLVERR vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens SOLVERR kan aanwenden.

11.10 SOLVERR is niet betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en heeft daarom geen controle over en toezicht op de deugdelijke nakoming van enige verplichting door opdrachtgever en opdrachtnemer. SOLVERR is ter zake daarvan dan ook niet gehouden tot of aansprakelijk voor nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of voor enige schade die voortvloeit uit de ondeugdelijke nakoming daarvan. Daarnaast is SOLVERR niet aansprakelijk voor enige (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de (uitvoering van de) overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is gesloten dan wel voor enig onrechtmatig handelen door opdrachtgever/opdrachtnemer.

11.11 Gebruiker vrijwaart SOLVERR voor schade en kosten die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de uitvoering daarvan inclusief eventuele aanspraken van derden.

11.12 Ter zake voorgaand artikellid 10 geldt dat SOLVERR alleen dan aansprakelijk is voor enige schade wanneer er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOLVERR. Indien SOLVERR aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SOLVERR beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SOLVERR uitkeert. Indien SOLVERR (nog) niet verzekerd is of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SOLVERR beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding die de gebruiker betaald heeft voor de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Enkel voor zover hetgeen in voorgaand zinsdeel bepaald geen stand zou houden c.q. in strijd zou zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling, geldt dat de aansprakelijkheid van SOLVERR is beperkt tot een bedrag ad € 250,00.

Artikel 12 Verzekering

Solverr heeft als service een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van opdrachtnemer en opdrachtnemer pro voor het geval dat er door de opdrachtnemer of opdrachtnemer pro bij het uitvoeren van de klus schade wordt veroorzaakt die niet gedekt wordt door een eigen aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer of opdrachtnemer pro. Of de aansprakelijkheidsverzekering van Solverr die schade vergoed, wordt uitsluitend bepaald door de verzekeraar.

De polis van vorenbedoelde verzekering is op te vragen bij Solverr en is vermeld op de website van Solverr.

Artikel 13 Overmacht

13.1 SOLVERR is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de dienst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, weersinvloeden, epidemieën, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop SOLVERR geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14 Klantenservice

14.1 Klachten of vragen over de dienst kunnen worden gemeld bij de klantenservice van SOLVERR. De klantenservice van SOLVERR is op de volgende wijzen bereikbaar:

a. Via de e-mail: hallo@solverr.nl

b. Via het contactformulier op de website;

c. Via WhatsApp: +31851301441

14.2 SOLVERR streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de gebruiker zo veel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. De genoemde termijn van 14 dagen is aldus geen fatale termijn. Om in verzuim te komen verkeren zal SOLVERR eerst in gebreke moeten worden gesteld in de zin van artikel 6:82 BW.

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens

SOLVERR verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door SOLVERR kan de gebruiker het privacy beleid van SOLVERR raadplegen, zie [link naar privacy beleid].

SOLVERR is niet aansprakelijk voor kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop de opdrachtgever met de persoonsgegevens van de opdrachtnemer omgaat

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle diensten die SOLVERR levert en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en SOLVERR zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van SOLVERR is gelegen. Indien SOLVERR een beroep doet op dit artikel, dan heeft de gebruiker zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: OPDRACHTGEVERS

De in dit hoofdstuk 2 “Opdrachtgevers” opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, van toepassing als de gebruiker zich als opdrachtgever heeft geregistreerd op de website.

Artikel 17 Plaatsen van een klus

17.1 Nadat de opdrachtgever een klus heeft geplaatst op de website en een succesvolle machtiging voor online betalingen via hun bank's online bankapplicatie heeft voltooid via ons platform, worden één of meerdere opdrachtnemers die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de klus en de (uur)tarieven van deze opdrachtnemers weergegeven. De opdrachtgever kan vervolgens één opdrachtnemer uitkiezen om de klus uit te laten voeren.

17.2 Indien de oorspronkelijk gekozen opdrachtnemers niet binnen een gestelde periode reageren, koppelt het platform automatisch andere opdrachtnemers aan de opdracht die voldoen aan de door het platform gestelde criteria. De opdrachtgever wordt hierover geïnformeerd en moet deze nieuwe koppeling altijd eerst goedkeuren.

17.3 Als de opdrachtgever de klus annuleert voordat een opdrachtnemer deze heeft geaccepteerd, kan de opdracht kosteloos worden geannuleerd via onze boekingspagina.

17.4 Als de opdrachtgever de klus annuleert nadat een opdrachtnemer deze heeft geaccepteerd, kan de opdrachtgever de klus tot achtenveertig (48) uur voor de overeengekomen startdatum en -tijdstip van de klus kosteloos annuleren via onze boekingspagina. Bij annulering binnen achtenveertig (48) uur voor de overeengekomen startdatum en -tijdstip, wordt door Solverr een annuleringsvergoeding van vijf euro (EUR 5,00) in rekening gebracht.

17.5 Als de opdrachtgever de klus annuleert nadat een opdrachtnemer deze heeft geaccepteerd, kan de opdrachtgever de klus binnen 24 uur voor de overeengekomen startdatum en -tijdstip annuleren via onze boekingspagina. In dat geval wordt door Solverr een annuleringsvergoeding van vijfentwintig euro (EUR 25,00) in rekening gebracht.

17.6 Het annuleren van een klus door een opdrachtnemer zal nooit leiden tot het door Solverr in rekening brengen van een vergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 18 Verplichtingen van de opdrachtgever

18.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat de uitvoering van de werkzaamheden die staan omschreven in de klus niet in strijd is met de wet. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan een klus te plaatsen die illegaal is.

18.2 De opdrachtgever dient de klus duidelijk en volledig te omschrijven. Dit kan de opdrachtgever onder andere doen door middel van de op de website ter beschikking gestelde filters.

18.3 De opdrachtgever dient de klus te plaatsen in de categorie die het beste past bij de klus en dient de juiste locatie aan te geven waar de klus uitgevoerd dient te worden.

Artikel 19 Persoonsgegevens

19.1 SOLVERR kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop de opdrachtnemer met de persoonsgegevens van de opdrachtgever omgaat.

19.2 De opdrachtgever dient persoonsgegevens afkomstig van opdrachtnemers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy te verwerken. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de persoonsgegevens te gebruiken voor het in zijn algemeenheid verwerven van opdrachtnemers of werknemers.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1 SOLVERR is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij (enige) ongeschiktheid van de door de opdrachtgever gekozen opdrachtnemer voor de klus.

20.2 SOLVERR is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien, om wat voor reden dan ook, de opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst niet of niet volledig uitvoert.

20.3 SOLVERR is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de opdrachtnemer.

20.4 SOLVERR is jegens de opdrachtgever – behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk indien:

a. de gegevens afkomstig van de opdrachtnemer niet correct of volledig zijn; en/of

b. de opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst niet of niet volledig nakomt, in strijd handelt met de wet en/of onrechtmatig jegens de opdrachtgever handelt; en/of

c. tijdens het uitvoeren van de klus of door toedoen van de uitvoering van de klus schade is ontstaan bij de opdrachtgever.

20.5 Indien de Belastingdienst op grond van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enige vordering heeft of zou hebben dan is SOLVERR niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

20.6 SOLVERR is niet aansprakelijk voor enige (reputatie)schade die de opdrachtgever lijdt doordat een of meerdere opdrachtnemers een slechte beoordeling aan de opdrachtgever hebben gegeven.

20.7 Indien een opdrachtnemer niet verzekerd is of de verzekeraar van de opdrachtnemer niet uitkeert, dan is SOLVERR niet aansprakelijk voor eventuele schade.

20.8 Ten aanzien van voorgaande bepalingen van dit artikel geldt dat artikel 11 hiervoor hier herhaald als ingelast dient te worden beschouwd.

HOOFDSTUK 3: OPDRACHTNEMERS

De in dit hoofdstuk 3 “Opdrachtnemers” opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing als de gebruiker zich als opdrachtnemer heeft geregistreerd op de website.

Artikel 21 (Uur)tarieven

21.1 Indien de opdrachtnemer voor het uitvoeren van klussen een vergoeding in rekening brengt, dan dient de opdrachtnemer zijn (uur)tarief (inclusief btw) bij zijn profiel in te vullen.

21.2 De opdrachtnemer die voor het uitvoeren van klussen een vergoeding in rekening brengt, dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of dient zich aan te melden bij www.verloning.nl . Indien een opdrachtnemer niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ook niet in gebruik wil maken van de regeling op www.verloning.nl , kan hij middels onlinepaymentplatform.com betalingen ontvangen.

Artikel 22 Verplichtingen van de opdrachtnemer

22.1 Ondanks de door SOLVERR afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is de opdrachtnemer zijnde een natuurlijk persoon verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die de risico’s dekt die voortvloeien uit de uitvoering van de klus, tenzij de aard van de klus een dergelijke verzekering overbodig maakt, bijvoorbeeld in het geval de klus inhoudt boodschappen doen, of al valt onder een reguliere aansprakelijkheidsverzekering

22.2 Ondanks de door SOLVERR afgesloten aansprakelijkheidsverzekring is de opdrachtnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die de risico’s dekt die voortvloeien uit de uitvoering van de klus.

22.3 De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij de Belastingdienst opgeven van zijn inkomsten die hij heeft gegenereerd door het uitvoeren van klussen voor opdrachtgevers via het platform van SOLVERR.

Artikel 23 Persoonsgegevens

De opdrachtnemer is verplicht de persoonsgegevens afkomstig van een opdrachtgever vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te verwerken en enkel te gebruiken in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Het is de opdrachtnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens afkomstig van een opdrachtgever voor andere commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het sturen van nieuwsbrieven of het verstrekken en/of verkopen van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

24.1 SOLVERR staat niet in voor de informatie die afkomstig is van een opdrachtgever. Indien informatie afkomstig van een opdrachtgever niet juist of volledig is, dan is SOLVERR daarvoor niet aansprakelijk.

24.2 SOLVERR heeft uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting en garandeert niet dat de opdrachtnemer door het gebruik van het platform opdrachten krijgt.

24.3 Elke beslissing tot het aanvaarden van een klus en tot het aangaan van een opdrachtovereenkomst als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

24.4 SOLVERR kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, om wat voor reden dan ook, de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst annuleert of tussentijds opzegt.

24.5 Indien de Belastingdienst de relatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever aanmerkt als een (fictief) dienstverband, dan kan SOLVERR niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de opdrachtnemer daardoor lijdt. Het aangaan van een opdrachtovereenkomst met een opdrachtgever is geheel voor risico van de opdrachtnemer.

24.6 SOLVERR kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de opdrachtgever of voor de omstandigheden waarin de opdrachtovereenkomst uitgevoerd dient te worden.

24.7 SOLVERR is op geen enkele wijze jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de opdrachtgever.

24.8 SOLVERR is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtnemer lijdt gedurende het uitvoeren van de opdrachtovereenkomst.

24.9 SOLVERR is niet aansprakelijk voor enige (reputatie)schade die de opdrachtnemer lijdt doordat een of meerdere opdrachtgevers een slechte beoordeling hebben gegeven aan de opdrachtnemer.

24.10 20.8 Ten aanzien van voorgaande bepalingen van dit artikel geldt dat artikel 11 hiervoor hier herhaald als ingelast dient te worden beschouwd.

HOOFDSTUK 4: OPDRACHTOVEREENKOMST

Artikel 25 Opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

25.1 De opdrachtovereenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtgever de opdrachtnemer heeft geselecteerd voor het uitvoeren van een klus, de opdrachtnemer de klus heeft aanvaard en zijn akkoord heeft gegeven op de inhoud van de opdrachtovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden. Nadat de opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de opdrachtnemer een e-mail met de tot stand gekomen opdrachtovereenkomst.

25.2 SOLVERR is geen partij bij de opdrachtovereenkomst. De website heeft slechts een bemiddelende functie.

25.3 Het aangaan van een opdrachtovereenkomst is volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

25.4 De opdrachtgever dient tijdens de opdrachtovereenkomst jegens de opdrachtnemer te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

25.5 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de opdrachtgever volledig en correct na te komen. Indien de opdrachtnemer zich niet houdt aan de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de opdrachtgever, dan is dat een zaak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en is SOLVERR op grond van de aansprakelijkheidsbepalingen in deze voorwaarden niet aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtgever en is SOLVERR evenmin aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade, dienovereenkomstig hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.

25.6 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de opdrachtnemer, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet tijdig of niet volledig betalen van de overeengekomen vergoeding voor de klus, dan is dat een zaak tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en is SOLVERR op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

25.7 Indien de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer wanprestatie pleegt of anderszins zich onbehoorlijk gedraagt jegens de opdrachtnemer, dan is het mogelijk dat de opdrachtnemer een slechte beoordeling geeft aan de opdrachtgever.

25.8 Indien de opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren heeft (laten) uitvoeren, dan kan dat gevolgen hebben voor de beoordeling die een opdrachtgever geeft.

25.9 SOLVERR kan nimmer garanderen dat het gebruiken van de dienst leidt tot een of meerdere opdrachtovereenkomsten of tot inkomsten voor de opdrachtnemer.

25.10 Klachten m.b.t. de uitvoering van de klus dient de opdrachtgever bij de opdrachtnemer in te dienen en niet bij SOLVERR.

De opdracht is geaccepteerd!